Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Raamatukogu teenused

Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

Eriteenused (valguskoopiad, printeri väljatrükid jm) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Haljala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis.

Lugejaks registreerimine

Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

Kuni 16-aasteseid lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel ning vanema, eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul. Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib raamatukogus kuni isiku 16-aastaseks saamiseni.

Lugeja tutvub käesoleva eeskirjaga ning annab registreerimiskaardile allkirja, millega kinnitab, et tunneb Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskirja ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood, elukoha aadress, telefon, e-posti aadress, õppurite puhul õppeasutus. Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime, koduse aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri muutumisest.

Lugeja andmeid kasutatakse:
 1) lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel, sh meeldetuletuste jm teadete edastamiseks;
 2) raamatukogu tegevuse statistiliseks analüüsiks, seostamata andmeid konkreetse isikuga.

Registreeritud lugejale väljastatakse lugejapilet.

Lugejapilet on nimeline ning seda ei tohi teistele isikutele edasi anda. Lugejapileti kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu. Lugejapileti asendamine uuega on tasuline. Tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

Lugejapiletit võib asendada ID kaart.

Võlglaste elukohta kontrollitakse meeldetuletuse saatmiseks rahvastikuregistrist.

Teavikute kasutamine ja laenutamine

Teavikute tagastamistähtaeg on raamatukogus üldjuhul 21 päeva, sealjuures:
 1) perioodikaväljaannete tagastamistähtaeg on 7 päeva;
 2) teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta;
 3) perioodikaväljaannete viimaseid numbreid, auviseid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

Teavikute tagastustähtaega on võimalik pikendada ükskord enne tagastamistähtpäeva saabumist kohapeal, telefoni ja e-posti teel või e-teeninduse kaudu kataloogis URRAM, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Perioodikaväljaannete tagastamistähtaega ei pikendata.

Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid laenutatud teadmiskirjanduse ja kooli poolt soovitatud ilukirjanduse järjekorda. Soovitud teaviku raamatukogusse saabumisel teavitatakse sellest lugejat. Teavikut hoitakse lugejale viis tööpäeva.

Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutusel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Haljala vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud tagastustähtaja jooksul. Tähtajaks tagastamata teavikute tagastamistähtaega ei pikendada. Kui ühe teaviku tagastamistähtaeg on möödunud, siis ei pikendada ka teiste teavikute tagastustähtaega. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.

Teavikute tagastamistähtpäeva möödumise korral saadetakse lugejale meeldetuletus posti või e-posti teel või teavitatakse lugejat telefoni teel.

Teatmeteoseid, enam nõutavate teavikute ainueksemplare, perioodikaväljaannete viimaseid numbreid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab kasutada ainult kohapeal.

Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse RVL-i (raamatukogudevahelise laenutuse) teel lugeja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest.

Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu (eakad, liikumispuudega inimesed) ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

Lugeja vastutus ja kohustused

Lugeja vastutab tema poolt kasutatava teaviku, seadme või muu vara rikkumise eest ning on kohustatud raamatukogule selle läbi tekitatud kahju hüvitama.

Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, avastatud puudustest koheselt teatama.

Kui teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vastutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

Tagastustähtajaks tagastamata teaviku eest võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu 3,20 eurosenti iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk) või tasuma selle hinna kolmekordses suuruses. Erandkorras võib lugeja teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu juhataja on samaväärseks tunnistanud.

Enne 1992. aastat ilmunud teaviku minimaalne hind on 3.20 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks tasumata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Vallavalitsus võib nimetatud pädevuse anda raamatukogule. Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale.

Lugejate suhtes, kelle vastu on algatatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud korras menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.

Avaliku internetipunkti kasutamine

Avaliku internetipunkti arvutite kasutamine on külastajatele tasuta ja seda võimaldatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel. Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist tuleb sellest informeerida raamatukogu töötajat.

Arvuti kasutuse õiguse saab arvuti kasutusoskusega inimene, kes täidab käesolevas eeskirjas sätestatud reegleid. Esimesel kasutuskorral tutvub kasutaja Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskirjaga, mille kohta annab allkirja.

Arvuti kasutamise aeg ühele kliendile on üks kord päevas kuni 55 minutit. Kasutamise aega võib pikendada nõudluse puudumise korral.

Arvuti kasutamine registreeritakse. Registreerimisel fikseeritakse kasutusaja lõpp ja algus, mille kohta annab kasutaja allkirja.

Kasutusaega on võimalik reserveerida (ka telefoni teel) kuni 7 päeva ette. Reserveerida saab korraga üheks kasutusajaks. Kasutusaeg algab täistunnil.

Korraga tohib arvutiga töötada kaks kasutajat.

Kõikidest arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest peab kasutaja viivitamatult teavitama raamatukogu juhatajat või raamatukoguhoidjat.

Töö lõpetamisel peab kasutaja sulgema kõik enda poolt avatud programmid ja kustutama oma failid.

Keelatud on:
 1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine (kaasa arvatud RESET nupp);
 2) arvuti konfiguratsiooni muutmine;
 3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
 4) isikliku disketi, CD või USB (mäluseade) kasutamine ilma raamatukogu juhataja loata;
 5) arvuti juures söömine ja joomine;
 6) seadmete asukoha muutmine;
 7) ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide kasutamine ja levitamine;
 8) viiruse kahtlusega elektronkirjade avamine;
 9) teiste raamatukogu külastajate häirimine.

 (10) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahju hüvitab kasutaja.

 (11) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

 (12) Käesolevas paragrahvis sätestatud reeglite rikkuja kaotab internetipunkti arvutite kasutusõiguse kuni üheks aastaks.

Raamatukogu sisekord

Raamatukokku sisenedes tuleb esitada lugejapilet või isikut tõendav dokument.

Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

Keelatud on:
 1) sisenemine alkoholi- või muus joobes;
 2) loomade, relvade, laskemoona, lõhkeainete ning lehkavate ja määrivate esemete kaasavõtmine;
 3) mahukate kottide kaasavõtmine avariiulite vahele;
 4) söömine, joomine, suitsetamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.